Hvordan søger man

NYHED

Nyt elektronisk ansøgningssystem

Louis-Hansen Fonden overgår pr. 3. oktober 2016 til et nyt elektronisk ansøgningssystem, og i den forbindelse ændres ansøgningsproceduren. 

Fremover skal ansøgning om støtte foretages elektronisk via det elektroniske ansøgningssystem.

I en kort overgangsperiode vil der være mulighed for at vælge mellem enten at ansøge elektronisk eller som hidtil pr. post til fondens kontor.

Vi forventer, at den endelige skæringsdato, hvorefter ansøgninger kun kan indgives via det elektroniske fondssystem, vil være 01.11.2016, men den konkrete dato vil blive oplyst på hjemmesiden.

Den elektroniske ansøgningsside vil fra 03.10.16 og et par uger frem være i en prøvefase, hvorfor der må forventes løbende justeringer. Vi vil være glade for at modtage bemærkninger, som kan forbedre ansøgningsprocessen. Skriv venligst til info@louis-hansenfonden.dk alternativt kan vi kontaktes på telefon 4918 1648.

Når prøvefasen er afsluttet, vil det blive muligt at downloade en vejledning over det samlede elektroniske ansøgningsforløb.

Klik her for at komme til ansøgningssystemet

 

Hvordan søger man (pr. post)

Vi anvender ikke ansøgningsskema, men forventer, at ansøgningen sammenfattes på maksimalt to sider, således at det er enkelt at danne sig en forståelse af projektet. Af ansøgningen bør følgende fremgå:

  • Hvem der søger - navn, adresse og telefonnummer 

  • Kontaktperson (hvis en anden end underskriveren)

  • CVR nr. eller CPR nr. på beløbsmodtager
  • Hvad der søges støtte til

  • Hvorfor det er vigtigt at projektet gennemføres

  • Hvor og hvornår en eventuel aktivitet påtænkes afholdt

  • Hvor meget der søges

  • Såfremt der søges støtte til et projekt af længere varighed, skal det tillige oplyses, hvordan projektets drift fremadrettet vil blive finansieret.

Ansøgningen skal altid vedlægges et budget, der viser udgifter og indtægter, herunder anden støtte og egenfinansiering, samt moms/ikke moms.

Ansøgningen kan suppleres med relevant bilagsmateriale, herunder dyberegående beskrivelse af projektet eller anbefalinger. Nogle ansøgninger kan være ganske korte, hvor det for andre vil være hensigtsmæssigt at vedlægge et omfattende bilagsmateriale.

Ændringer til projektet

Væsentligere ændringer til projektet, både mens ansøgningen behandles og efter eventuel tildeling af støtte, skal løbende meddeles fonden skriftligt. Såfremt ændringerne har indflydelse på budgettet, fremsendes revideret budget.

Hvornår kan man søge

Inden der søges, er det en god idé at læse under afsnittet Hvad støtter vi og overveje om projektet falder inden for de områder, fonden støtter. Du er velkommen til at kontakte os, såfremt du er i tvivl om, hvorvidt dit projekt falder inden for det, vi normalt støtter.

Vi anbefaler, at man søger i god tid, gerne mindst 6 måneder inden det projekt, der søges støtte til planlægges påbegyndt.

Vi har ingen ansøgningsfrister, men behandler ansøgninger løbende. Svartiderne kan variere. 

Udbetaling af støtte og indberetning til SKAT

Fondens støtte vil normalt være betinget af, at projektet opnår fuld finansiering. Ved større projekter, vil støtten ofte blive udbetalt i rater, efterhånden som projektet skrider frem.

Ansøgers skattemæssige forhold som følge af bevilling er Fonden uvedkommende. Bemærk venligst at alle bevillinger indberettes til SKAT i samme år, som bevillingen er givet, uanset om beløbet er udbetalt eller ej. Vi anbefaler, at man selv undersøger de skattemæssige konsekvenser af eventuel støtte, før man ansøger.

Skriftlig anmodning om udbetaling kan ske, når betingelserne nævnt i bevillingsbrevet til ansøger er opfyldte. Oplys venligst samtidig relevante bankoplysninger og CVR eller CPR nummer.

Opfølgning

Man må forvente at blive bedt om kortfattet afrapportering, når projektet er fuldført eller aktiviteten afholdt. Ved længerevarende projekter forventer vi en løbende, typisk årlig status over projektets fremdrift.